NUTTIGE LINKS

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen: www.favv.be

Het FAVV is een openbare instelling die werd opgericht na de dioxinecrisis en die als belangrijkste opdracht heeft te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van het voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

European Food Safety Authority EFSA: www.efsa.europa.eu

De EFSA is op Europees niveau de hoeksteen inzake risicobeoordeling betreffende voedsel voor mens en dier. In nauwe samenwerking met de nationale autoriteiten en in open dialoog met belanghebbenden, levert EFSA onafhankelijk wetenschappelijk advies en heldere informatie over bestaande en opkomende gevaren.

De federale overheidsdienst Volksgezondheid: health.belgium.be/eportal/foodsafety/index.htm?fodnlang=nl

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu waakt over de veiligheid van producten in de verschillende stadia van de voedselketen en zorgt ervoor dat de EU-normen inzake voedselveiligheid worden toegepast. Ook het bepalen van de normen en de controles op alcohol behoort tot de bevoegdheid van de FOD.

Het Directoraat-generaal gezondheid en voedselveiligheid: ec.europa.eu/food/safety/index_en.htm

Het Directoraat-generaal gezondheid en voedselveiligheid (DG SANTE) is een dienst van de Europese Commissie. Haar taak bestaat erin om de Europese wetgeving inzake voedselveiligheid en de bescherming van de volksgezondheid te updaten en toe te zien op de toepassing van deze regels op het niveau van de EU.